احراز هویت عمومی آشنامی

شرکت شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) ﺑﺎ اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ عمومی، راهکار آشنامی را طراحی و پیاده سازی کرده است. راﻫﮑﺎر اﺑﺮی آشنامی در ابتدا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﮐﺎربران ﺳﺠﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و تا کنون ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی گوناگون توانسته سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
آشنامی با گسترش ﺣﻮزه اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل، آن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ مناسب ﺑﺮای انواع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
راهکارهای شاکیلید، ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻣﻀﺎی ذینفعان ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ عمومی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری و اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل مراکز میانی مجاز به صورت سریع و امن اﻧﺠﺎم داده و تجربه روان و ﺟﺬاب ﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر کاربران ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

آشنامی راهکار احراز هویت عمومی غیرحضوری شاکیلید است که با ساز و کار ماژولار، امکان اطمینان از هویت مشتری و افراد مرتبط با کسب و کار را فراهم می‌آورد، بدین منظور ابتدا نیازسنجی کسب و کار صورت می‌گیرد و بر اساس آن تعریف مسیر اختصاصی احراز هویت و ترتیب فراخوانی سرویس‌ها در پلتفرم مشخص می‌شود و بر اساس نحوه آن اتصال ابزارهای احراز هویت به سرویس های کسب و کار طراحی می‌شود.

ویژگی های راهکار آشنامی

ارایه سرویس بصورت SaaS و بدون نیاز به تامین زیرساخت

پیاده‌سازی شده با روش PWA

قابل استفاده بر روی تمامی پلتفرم‌ها (اندروید، iOS، ویندوز)

امکان فعال‌سازی سرویس بلافاصله پس از تایید درخواست

نمونه چینش ماژول های احراز هویت عمومی سامانه آشنامی

و فرآیند احراز هویت مشتری در تصویر زیر نمایش داده شده است:

farayand-ehraz@2x-100

مکانیزم های مالی ارایه سرویس آشنامی

بدون هزینه ماهیانه و نگهداری

پرداخت هزینه سرویس در زمان احراز هویت از مشتری نهایی

امکان استفاده از تسهیم در مبدا (در صورت نیاز)

هزینه راه‌اندازی سرویس احراز هویت غیر حضوری

هزینه راه‌اندازی اولیه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اعتبارقیمت بستهبسته
۶ ماهه۵۰ میلیون تومان۵.۰۰۰ تایی
۶ ماهه۹۰ میلیون تومان۱۰.۰۰۰ تایی
۶ ماهه۱۷۰ میلیون تومان۲۰.۰۰۰ تایی

خدمات اپراتور انسانی با زمانبندی (حداکثر ) ۱۵ دقیقه ای بصورت ۷*۲۴ با هزینه هر احراز ۲ هزار تومان ارایه میشود.