آشنامی، احراز هویت عمومی

شرکت شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید) ﺑﺎ اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری، راهکار آشنامی را طراحی و پیاده سازی کرده است. راﻫﮑﺎر اﺑﺮی آشنامی در ابتدا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮر یﮐﺎربران ﺳﺠﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و تا کنون ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰار یﻫﺎی گوناگون توانسته سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

آشنامی با گسترش ﺣﻮزه اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل، آن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ مناسب ﺑﺮای انواع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.
راهکارهای شاکیلید، ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻣﻀﺎی ذینفعان ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری و اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل مراکز میانی مجاز به صورت سریع و امن اﻧﺠﺎم داده و تجربه روان و ﺟﺬاب ﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر کاربران ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

آشنامی که به راهکار احراز هویت غیرحضوری شاکیلید اطلاق می شود، با ساز و کار ماژولار، امکان اطمینان از هویت مشتری و افراد مرتبط با کسب و کار را فراهم می آورد، بدین منظور ابتدا نیازسنجی کسب و کار صورت می گیرد و بر اساس آن تعریف مسیر اختصاصی احراز هویت و ترتیب فراخوانی سرویس ها در پلتفرم مشخص می شود و بر اساس نحوه آن اتصال ابزارهای احراز هویت به سرویس های کسب و کار طراحی میشود.