ali

علی حاجی زاده مقدم

متولد 
رئیس هیات مدیره

علاقمند به: راهکارهای دیجیتالی، ارز دیجیتال!

….